Начало

Условия за ползване

Общи условия за ползване

 

Добре дошли в сайта на www.paradisegarden.bg. В работата си www.paradisegarden.bg се стремят изцяло да бъдат в услуга на своите клиенти, като им осигуряват висококачествени стоки и услуги в съответствие с най-високите възможни световни стандарти. При всякакви възможни възникнали спорове или недоразумения между www.paradisegarden.bg и негови клиенти, www.paradisegarden.bg поема ангажимента първо да потърси директно взаимно приемливо разрешение на тези спорове и недоразумения.

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ  

 

ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА НИ, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

Чл. 1. Когато посещавате, разглеждате или използвате този сайт, Вие заявявате, че разбирате и приемате, че посочените в него права и задължения са правен еквивалент на подписан между страните писмен договор и при използването на сайта приемате и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля, не използвайте този уеб сайт. www.paradisegarden.bg си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна това ще се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор. Наред с тези общи условия, в пълна степен важат всички императивни норми на българското законодателство, в това число и на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и подзаконовите нормативни актове по приложението му.

 

Чл. 2. www.paradisegarden.bg е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България, публикуването на който има смисъл на публична покана за сключване на договор за покупка на стоки от „Калиман Перформанс” АД. Договорът с Клиента се сключва чрез отправяне на предложение от Клиента под формата на заявка за покупка, направена чрез www.paradisegarden.bg, приета и потвърдена от „Калиман Перформанс” АД, посредством телефон или електронна поща.

 

Чл. 3. Уебсайтът е собственост на „Калиман Перформанс” АД, ЕИК 200731765, със седалище и адрес: гр. София, р-н Витоша, бул. „България“ № 118, ет. 2, с тел: 029531180, електронен адрес: [email protected] Дружеството се представлява от Оля Йорданова Дочева  – изпълнителен директор, с който при необходимост можете да се свържете на електронен адрес: [email protected] Дружеството е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (№ BG200731765).

 

Чл. 4. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Калиман Перформанс” АД, наричано по-долу за краткост Доставчик и Клиентите (потребители, получатели на услугата) на електронния магазин www.paradisegarden.bg. Под Клиент по смисъла на настоящите Общи условия се разбира всяко дееспособно физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за закупуване на стоките предлагани в електронния магазин.

 

Чл. 5. Обект на продажба са стоките, предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, за които е отбелязано, че са в наличност. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани в него по вид и качество.

 

Чл. 6. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 7. Услугите, предоставяни във www.paradisegarden.bg са „услуги на информационното общество" по смисъла на Закона за електронната търговия (ЗЕлТ) и се предоставят след изрично изявление от страна на Потребителя, че същият е пълнолетно и дееспособно лице, респективно регистрирано юридическо лице, разбира Общите условия и ги приема изцяло.

 

Чл. 8. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

Тел: 02/9153515, 02/9153519

Факс:  02/9153525         

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. "Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

Тел: 02/9330565

Факс: 02 /9884218

Гореща линия: 070011122

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

(3) Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Тел: 02/9356113

Факс: 02/9807315

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

II. АВТЕНТИЧНОСТ, ЦЕНА И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТОКИТЕ

 

Чл. 9. Всички стоки и продукти предлагани в този сайт са нови и оригинални по произход, доставени и гарантирани от официални представители на съответните марки.

 

Чл. 10. Характеристиките на предлаганите стоки са  посочени в страницата за представяне на всеки продукт.

 

Чл. 11. Цената на предлаганите стоки (с включени всички данъци и такси) е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС.

 

Чл. 12. Разходите за доставка на поръчаните стоки са подробно описани по-долу в настоящите Общи условия – раздел  VI.

 

Чл. 13. Стойност на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа: Доставчикът не налага допълнителна стойност върху средствата за комуникация с Дружеството.

 

Чл. 14. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора са подробно описани по-долу в настоящите Общи условия.

 

Чл. 15. Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените посочени в електронния магазин www.paradisegarden.bg към момента на подаването на заявката.

 

Чл. 16. Минимална продължителност на договора (при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги): Доставчикът не предлага сключване на договори с постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

А) Права и задължения на Клиента:

Чл. 17. (1) Клиентът има право:

-      да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;

-      да поръчва стоки от електронния магазин www.paradisegarden.bg при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия;

-      да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка, след предварително потвърждение по телефон и/или имейл от представител на Доставчика;

-      да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – количество; марка; характеристики; единична стойност на всеки продукт; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт;

-      да получава информация, относно статуса на собствената си поръчка;

-      да получи изготвена четливо и на ясен и разбираем език информацията по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, В случай, че не получи тази информация, потребителят не е обвързан от договора или поръчката. Клиентът може да се запознае с информацията по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите в раздел Бижутерия, подраздели Описание и Детайли към всеки продукт.

 (2) Клиент, имащ качеството потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Законът за защита на потребителите, в това число правото да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Потребителят може да упражни това свое право в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от него или от трето лице, посочено от него (различно от превозвача), като процедурата за упражняването на правото на отказ е подробно посочена в раздел VIII от настоящите общи условия.

(3) Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на „Калиман Перформанс” АД вреди.

 

Чл. 18. Клиентът се задължава

-       да предлага само стоки, които отговарят на изискванията за безопасност и качество, съгласно Закона за защита за потребителите и други, относими към конкретната норма правни норми;

-      да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;

-      да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;

-      да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;

-      да заплати стойността на транспортните разходи, в случаите, когато същите са за негова сметка.

 

Б) Права и задължения на Доставчика:

Чл. 19. Доставчикът има право:

-      да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;

-      по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;

-      да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;

-      да изпраща на Клиента, при изразено писмено съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама, информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;

-      има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;

-      по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, по своя преценка, да прекратява достъпа на Клиента до сайта;

-      да отказва поръчки по всяко време, включително поръчки, които съдържат неверни цени или невярно описание на продукта, поръчки за които www.paradisegarden.bg  има съмнения, че са в нарушение на действащите закони. www.paradisegarden.bg си запазва правото да ограничава доставката на броя на продуктите или броя на поръчките от едно лице, извършени чрез този сайт.

 

Чл. 20. Доставчикът гарантира предлагането на фабрично нови продукти.

 

Чл. 21. Доставчикът се задължава:

-      да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;

-      да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Чл. 22. (1) Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.paradisegarden.bg, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.paradisegarden.bg.  Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба.

(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез интерфейса стоки.

(3) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на www.paradisegarden.bg и настоящите Общи условия.  

(4) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на www.paradisegarden.bg и настоящите Общи условия.

 

Чл. 23. (1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Клиентите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента.

 

Чл. 24. (1) Доставчикът и Клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиента, независимо че са избрани с една електронна заявка и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

 

Чл. 25. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора (поръчката) и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

 

Чл. 26. Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при тяхната доставка.

 

Чл. 27. Закупуването на стока в интернет магазина е достъпно за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.

 

Чл. 28. (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:

  1. Разглеждане на продуктите: Клиентът избира продукт, който желае да поръча.
  2. Чрез натискане на бутон „Добави в кошница” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската количка. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиентът се отказва.
  3. При избор на бутон „Кошница”, Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка; име на продукта; заявено количество, единична цена и обща цена. Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтрива от количката в случай, че желае да се откаже от избрания продукт. 
  4. Приключване на поръчката. Артикулите в потребителската количка все още не са поръчани. Когато Клиентът прецени, че е готов с избора си и всичко, което желае да поръча е в потребителската количка, е необходимо да натисне бутон „Поръчай“ и да пристъпи към попълване на „Данни за доставка“.
  5. Ако желае да получи фактура, Клиентът отбелязва това обстоятелство с чек бутон „Желая да ми бъде издадена фактура“ и въвежда данни за фактурата.
  6. Процедурата приключва, чрез кликване върху бутона ”Поръчай”.

 

(2) Потвърждение за направената поръчка, се получава от Клиента на посочения от него e-mail адрес.

(3) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на Доставчика.

 

V. ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 29. (1) Всички цени на стоките в електронния магазин са в български лева. Обявените цени за стоките са окончателни, важат за деня на поръчката и са с включен ДДС.

(2) Цената на отделните предлагани стоки е поставена непосредствено до снимката на съответната стока.

 

Чл. 30. Плащането по направената поръчка се извършва по  следния начин: чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.

 

Чл. 31. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от деня на сключването на договора.

 

Промяна на обявените в сайта цени:

Чл. 32. (1) В случай на промяна на обявените в сайта цени, промяната се отразява по ясен за Клиента начин, като при намаляване на цената под конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана и нова такава.

(2) Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени.

 

VI. ДОСТАВКА

 

Чл. 33. Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят до адреса, указан при заявката, по куриерски служби, с които www.paradisegarden.bg  има сключени договори.

 

Чл. 34.  Сумата на доставката е за сметка на Доставчика в рамките на Република България.

 

Чл. 35. Доставката ще бъде извършена не по-късно от 7 работни дни, считано от датата на сключването на договора.

 

Чл. 36. Доставчикът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.

 

Чл. 37. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.

 

Чл. 38. Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници.

 

Чл. 39. При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура, с включен ДДС (при изразено желание от страна на Клиента); касова бележка; товарителница. Клиентът удостоверява получаването на стоката,  и съпътстващите документи, описани в предходното изречение, и изискуемата от Закона за защита на потребителите информация писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис. Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че изискванията за уведомяване на Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 

Чл. 40. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Доставчика. С подписването на разписката за приемане на стоката Клиентът потвърждава, че е получил стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката Ви към www.paradisegarden.bg, както и че е запознат и се съгласява с настоящите Общи условия. 

(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.

(3) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

 

Чл. 41. (1) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента.

(2) В случаите по ал. 1, при съгласие от страна на Клиента, Доставчикът има право да достави на Клиента стоки от същия вид, качество и цена.

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 42. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

-      с неговото изпълнение;

-      по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

-      при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;

-      в други предвидени от закона случаи.

 

VIII. ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ 

 

А) Отказ от доставена стока

Чл. 43. (1) Клиент, имащ качеството потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.

(2) Ако Доставчикът не е предоставил на потребителя информация за срока, условията и начина за упражняването на право на отказ, то потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок от една година, считано от датата на приемане на стоката, освен ако в рамките на тази 1 година Доставчикът предостави на потребителя тази информация (в тази хипотеза потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаването на информацията).

 

Чл. 44. (1) Ако Клиент, имащ качеството потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми Доставчика и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато Доставчикът не го е уведомил за правото му на отказ.

(2) За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ (по долу) или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

 

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До Калиман Перформанс АД

 

България, гр. София, бул. България 118, БЦ Абакус, ЕИК 200731765

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги

 

.......................................................... /описание на продукта/

 

Стоката е поръчана на ......................

 

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

.................................................................................../Име на потребителя/

 

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

Чл. 45. Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора, като дължи преките разходи за връщането на стоките. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адрес: м-н Парадайс Гардън, България Мол, бул. България №69, гр. София, България.

 

Чл. 46. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора всички суми, които е получил от потребителя, включително разходите за доставка (освен ако потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца, като в тази хипотеза допълнителните разходи за доставката остават за сметка на потребителя). Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за потребителя. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

 

Б) Анулиране на поръчка

Чл. 47. (1) В случай, че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея, или да замени даден поръчан продукт, трябва да се обади по телефона възможно най-бързо, (не покъсно от 12 часа след направената поръчка), за да уведоми Доставчика, както и да потвърди желанието си писмено, посредством email.


В) Рекламации

Чл. 48. (1) Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.

(2) При предявяване на рекламация на стока, Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт.

(3) Клиентът има право на рекламации ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилна й употреба.

 

Чл. 49. (1) Клиентът упражнява правото си на рекламация писмено на посочения от Доставчика електронен адрес. Клиентът може да предяви рекламацията си и устно във всеки един от магазините на Доставчика, описани в раздел Магазин на електронен магазин www.paradisegarden.bg.

(2) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес и телефон за контакт.

(3) При предявяване на рекламацията, Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(4) Клиент, имащ качеството потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За Клиент, нямащ качеството потребител, са приложими сроковете, посочени в Законът за задълженията и договорите.

 

Чл. 50. Транспортните разходи за връщане на стока в случай на рекламация са за сметка на  Доставчика.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 51. (1) Доставчикът, в качеството си на администратор на лични данни изпълнява задълженията, регламентирани в Закона за защита на личните данни.

(2) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.

(3) Доставчикът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(4) От съображения за сигурност на личните данни на Клиента, Доставчикът ще изпраща данните само на email адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията/поръчката.

 

Чл. 52. (1) Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни.

 

Чл. 53. Всеки един Клиент с приемането на настоящите Общи условия се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от оправомощен за това държавен орган при спазване на законоустановената процедура или е получил изрично съгласие от Клиента за това.

 

Чл. 54. Никаква част от тази информация, включително email адресите на Клиентите няма да бъде използвана за рекламни кампании на трети лица под каквато и да е форма. Въпреки това Доставчикът не носи никаква отговорност за сигурността на личните данни предадени чрез този уеб сайт в случай на неправомерна намеса на трети лица. 

 

Чл. 55. Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име, чужд  адрес, email и т.н.). Всеки един Клиент, който извърши такова деяние ще бъде предаден на Органите на МВР и ще бъде санкциониран с цялата строгост на Българското Законодателство.

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 56. (1) Доставчикът  запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.paradisegarden.bg, както и настоящите Общи условия за ползването му, като след промяната се актуализира датата на публикация.

(2) Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта  и актуалните Общи условия, тъй като те са обвързващи за него.

(3) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и Доставчик, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия. 

 

XI. ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 57. Екипът на www.paradisegarden.bg осигурява 24 часова поддръжка, 7 дни в седмицата на системното си оборудване. www.paradisegarden.bg счита за свое задължение да прилага незабавно всяка нова разработка, която би допринесла за по-нататъшното подобряване на цялостната система на сигурност на сайта.

 

Чл. 58. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

 

Чл. 59. (1) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на www.paradisegarden.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика, освен ако е действал при умисъл или груба набрежност.

(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което www.paradisegarden.bg не е достъпен поради непреодолима сила.

 

Чл. 60. (1) Доставчикът не носи отговорност ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.

 

Чл. 61. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел настоящите Общи условия.

 

Чл. 62. Клиентът разбира и приема обстоятелството, че Доставчикът само предоставя услуги и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърната техника и Интернет.

 

Чл. 63. Доставчикът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на предлаганите в сайта стоки. Стремежът на www.paradisegarden.bg е да доставя на своите клиенти най-новите стоки и най-актуалната информация свързана с тях. Цялата информация, свързана със стоките и услугите предлагани на този сайт се съгласува предварително с производителите и доставчиците на съответните стоки и услуги и се контролира ежедневно и независимо, както от тях така и от администраторите на сайта. Въпреки това информация свързана с характеристики на дадени стоки и услуги на този сайт може да съдържа известни неточности, правописни или типографски грешки както и остарели данни, за които www.paradisegarden.bg  не носи отговорност.

 

Чл. 64. www.paradisegarden.bg може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че Доставчикът одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 65. Цветовете на стоките, показани в сайта www.paradisegarden.bg зависят от настройките на Вашия монитор. 

 

Чл. 66. Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на „Калиман Перформанс” АД, освен ако изрично е посочено друго. Използването на каквито и да е материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

 

Чл. 67. (1) Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези Общи условия.

(2) Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

 

Чл. 68. www.paradisegarden.bg приветства всякакви коментари относно Вашия опит при разглеждането и пазаруването от неговия сайт, както и Ваши предложения относно подобряването на съдържанието, конструкцията или други елементи на сайта. Всякакви коментари, идеи и предложения относно съдържанието, програмирането или каквото и да е, отнасящо се до този сайт ще бъдат считани като собственост на www.paradisegarden.bg  и www.paradisegarden.bg  ще има правото да използва, разпространява, да развива и продава такива идеи и предложения без изричното съгласие на техния автор - във всякакъв вид, форма и технология позната сега или в бъдеще и приносителят се отказва от всякакви искове за права върху тези идеи и предложения сега и за в бъдеще.

 

Чл. 69. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 

Чл. 70. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

Чл. 71. Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия и актуалното българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 72. Настоящите общи условия влизат в сила на 13.04.2017.


ClogauNialаyaNina RicciPorsche DesignToscow